Gebruiksvoorwaarden

Sligro B.V. , gevestigd te Veghel, is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel nummer 17169910. Wij stellen uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze site op prijs. De spelregels voor het gebruik van deze site hebben wij vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk hiervan goede kennis te nemen.

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.sligro.nl (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

Sligro heeft alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Sligro geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

Sligro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site. Daaronder valt ook het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Sligro is evenmin aansprakelijk voor virussen die door het gebruik van de Site mogelijk schade kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem veroorzaken.

Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging door of namens Sligro om met u een overeenkomst aan te gaan. Sligro geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden. Sligro is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

Sligro streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben. Sligro is echter niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Sligro tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.


Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Sligro. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sligro niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen.

Sligro verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:

  1. deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden
  2. op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site

Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.


Merken en logo's

Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's zijn geregistreerd door Sligro. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Sligro. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.


Specifieke software die via de site beschikbaar wordt gesteld

Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de site te downloaden (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Sligro en/of de derde leverancier van de Software.

Op het gebruik van de Software zijn de bepalingen van toepassing van de Licentieovereenkomst met de eindgebruiker die bij de Software gevoegd is of in de Software is opgenomen (de 'Licentieovereenkomst'). Het is mogelijk dat een eindgebruiker dient in te stemmen met de bepalingen uit de Licentieovereenkomst alvorens hij de software kan installeren. De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. De reproductie of herdistributie van de Software in strijd met de Licentieovereenkomst kan resulteren in civiel-rechtelijke en/of strafrechtelijke boetes. Het kopiëren van de Software voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden. Sligro sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de Software uit.


Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Sligro houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Sligro neemt daarvoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de Site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen (zoals bijvoorbeeld een sponsorverzoek of een specifieke vraag aan onze klantenservice), dan kunnen wij uw gegevens opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.

Indien wij uw gegevens willen gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Sligro zullen wij dat aangeven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit voorkomen door uw verzoek in te dienen middels het contactformulier.


Cookies

Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen. Zodoende kunt u bij een volgende bezoek door ons herkend worden. Dankzij deze cookies kan Sligro de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site.

Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Sligro zijn. Sligro is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.


Wijzigingen en toepasselijk recht

Sligro behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.


Beheer

Sligro beheert deze Site vanuit haar hoofdkantoor in Veghel. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u een brief sturen naar onderstaande gegevens of een e-mail verzenden via ons contactformulier.

Sligro B.V.
Afdeling Communicatie
Postbus 47
5460 AA Veghel


Rechts- en forumkeuze

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het Privacybeleid en/of de Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter in ´s-Hertogenbosch, Nederland.


Partiële nietigheid

Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.