Algemene Voorwaarden Deelnemers ZiN Inspiratielab, versie 2018-01

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna: “AV”) wordt een aantal begrippen regelmatig gebruikt. Hieronder geven wij de betekenis van deze begrippen:

ZiN Inspiratielab: is onderdeel van Sligro B.V.. Sligro B.V. is gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17169910;
Derde: een niet aan ons gelieerde partij die een (gedeelte van een) Evenement verzorgt dan wel uitvoert.
Evenement: alle faciliteiten/cursussen/trainingen/diensten onder die door ZiN Inspiratielab worden aangeboden en/of gefaciliteerd;
Inschrijfgeld: de vergoeding die wij vragen voor de deelname aan een Evenement;
Materiaal: alle modellen, technieken, instrumenten, naslagwerken en trainingsmateriaal, waaronder ook software, die zijn gebruikt bij een Evenement, dan wel die aan U zijn verstrekt, al dan niet digitaal, voorafgaand of na een Evenement;
Onderneming: natuurlijk of rechtspersoon met een inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
U: een natuurlijk of rechtspersoon met een inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze AV zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle overeenkomsten die wij met U sluiten en zullen sluiten en op alle verbintenissen die voortvloeien uit de tussen ons gesloten en de te sluiten overeenkomsten.
2. Wij accepteren niet uw voorwaarden, onder welke benaming dan ook, en wijzen deze uitdrukkelijk van de hand.
3. Met uw deelname aan een Evenement stemt U in met deze AV.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, ook indien de aanbiedingen een termijn voor de aanvaarding inhouden.
2. Documenten die betrekking hebben op onze aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld brochures over de Evenementen, prijslijsten, het Materiaal of andere documenten, worden door ons met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en onvolledigheden van deze documenten.

Artikel 4 Aanmelding, annulering en wijziging

1. Registratie en plaatsing voor een Evenement geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanmelding.
2. Wij hebben het recht om uw aanmelding te annuleren.
3. Aanmelding is definitief nadat U van ons een bevestiging hebt ontvangen, en, voor zover van toepassing, wij de betaling van het verschuldigde Inschrijfgeld hebben ontvangen.
4. Wij hebben het recht een Evenement te wijzigingen. Dat betekent dat onder andere de datum, tijd, inhoud, locatie en/of trainer af kunnen wijken van de in de aanbieding, offerte of overeenkomst gegeven informatie over het Evenement.
5. Wij hebben het recht een Evenement te annuleren. Een eventueel al aan ons betaald Inschrijfgeld zullen wij aan U in dit geval terugbetalen.
6. Bij wijzigingen zoals bedoeld onder lid 4 en bij annulering zoals bedoeld onder lid 5 zijn wij U geen enkele schadevergoeding, in welke vorm dan ook verschuldigd.
7. Indien U minder dan twee werkdagen (zaterdag en zondag vallen niet onder de definitie van werkdag in deze AV) voor aanvang van het Evenement annuleert dan bent U 100% van het Inschrijfgeld verschuldigd en zal er dus geen restitutie van het Inschrijfgeld plaatsvinden.

Artikel 5 ZiN Membership

1. Voor een vast bedrag per jaar ontvangt U een ZiN Membership dat gedurende een kalenderjaar, zijnde van 1 januari tot en met 31 december, geldig is. Het ZiN Membership eindigt automatisch op 31 december van ieder jaar..
2. Het ZiN Membership geeft gedurende de looptijd van het ZiN Membership en voor zover er plaatsen bij een Evenement beschikbaar zijn, het recht op onbeperkte toegang tot Evenementen in ZiN Inspiratielab met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden.
3. Van één ZiN Membership kunnen vijf personen gebruik maken, bij aankoop van het ZiN Membership dienen de gegevens van de vijf personen welke gebruik zullen maken van het Membership te worden geregistreerd. Het ZiN Membership is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Enkel de bij aanmelding vermelde personen kunnen gedurende de looptijd van het Membership deelnemen aan Evenementen bij ZiN Inspiratielab.
4. ZiN Inspiratielab behoudt zich het recht voor een ZiN Membership te weigeren. Weigering vindt in ieder geval plaats, maar niet beperkt tot, indien onjuiste gegevens zijn verstrekt; er fraude is gepleegd; er in strijd met de AV wordt gehandeld of niet is voldaan aan een betalingsplicht.
5. Deelname aan een Evenement is alléén mogelijk op vertoon van een geldig identificatiebewijs. Indien er geen geldige identificatie kan worden getoond, behoudt ZiN Inspiratielab zich het recht voor de toegang tot het Evenement te weigeren.
6. De prijs van het ZiN Membership is exclusief diploma’s en certificaten.
7. De in artikel 4 lid 7 van de AV genoemde voorwaarden inzake annulering zijn tevens van toepassing bij registratie voor een Evenement middels het ZiN Membership. Bij een ZiN Membership zal voor het bedrag aan Inschrijfgeld worden uitgegaan van de waarde van een Evenement zoals weergeven in de ZiN webshop.
8. Deelnemers aan het ZiN Membership hebben geen recht op restitutie van gelden over de periode dat het ZiN Membership niet wordt gebruikt.

Artikel 6 Prijzen

1. Tenzij wij schriftelijk anders met U overeen zijn gekomen zijn genoemde prijzen steeds in Euro en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening, tenzij wij schriftelijk anders met U overeen zijn gekomen.

Artikel 7 Facturatie

1. Voor het voldoen van het Inschrijfgeld sturen wij de Onderneming een factuur. Zijn wij geen nadere betalingstermijn overeengekomen, of staat de betalingstermijn niet op de factuur, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
2. Het is de Onderneming niet toegestaan om openstaande facturen te verrekenen met openstaande vorderingen die de Onderneming op ons heeft.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en de deelname aan het Evenement is op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.
2. Wanneer rechtens zou worden vastgesteld dat wij toch aansprakelijk zijn, geldt dat onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt is tot maximaal tweemaal de hoogte van het Inschrijfgeld.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

1. Tenzij wij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeven zijn en blijven intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal van ons, of indien van toepassing, van de Derde.
2. U mag het Materiaal zelf gebruiken en U mag het Materiaal vermenigvuldigen voor gebruik in uw eigen organisatie. Het verkopen of afstaan van het Materiaal aan derden is zonder schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan.
3. Bij deelname aan een Evenement verklaart U hierbij dat U ten behoeve van ons, zonder enige nadere vergoeding, volledig afstand doet van enige andere (intellectuele eigendoms)rechten of content die door uw deelname aan het Evenement ontstaat of bestaat.
4. Indien en voor zover dit nodig is draagt U hierbij deze eigendomsrechten en content reeds nu voor alsdan kosteloos aan ons over, welke overdracht wij hierbij aanvaarden onmiddellijk na het ontstaan van genoemde rechten en content. Voor zover voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten (alsnog) een nadere akte is vereist, geeft U ons hierbij de bevoegdheid deze op te stellen en namens U deze te ondertekenen om daarmee volledige overdracht te effectueren.

Artikel 10 Beeld en geluidsopname

1. Wij kunnen van een Evenement beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken en deze opnamen, zowel online als offline, gebruiken, onder andere, maar niet uitsluitend, voor promotiedoeleinden voor ons zelf of voor onze partners.
2. Het kan zijn dat U onderdeel uitmaakt van deze opnamen. Met deelname aan een Evenement verleent U toestemming voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van deze opnamen.
3. U hebt geen recht op enige vergoeding, in welke vorm dan ook, indien U onderdeel uitmaakt van de opnamen.

Artikel 11 Persoonsgegevens

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons Privacybeleid.
2. Het Privacybeleid is onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden en daarmee het Privacybeleid is beschikbaar via www.sligro.nl/gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op alle overeenkomsten tussen U en ons waarop deze AV van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen U en ons ontstaan als gevolg van of samenhangende met een rechtsverhouding waarop deze AV van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch.