Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZiN INSPIRATIELAB – SLIGRO FOOD GROUP

1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt een aantal begrippen regelmatig gebruikt. Daar waar de navolgende woorden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben zij de navolgende betekenis:

Bezoeker
iedere natuurlijke persoon, die het ZiN Inspiratielab gevestigd aan de Corridor 11 te Veghel betreedt.  
Deelnemer
een natuurlijke persoon, die zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een Evenement.
Evenement
alle trainingen, bijeenkomsten, trendtours en overige producten en/of diensten die door ZiN worden aangeboden en in of buiten ZiN plaatsvinden. 
Klant
een onderneming of organisatie met een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een Klant kan ook al klant van Sligro Food Group zijn, maar kan ook alleen klant van ZiN worden, terwijl hij dus geen klant van Sligro Food Group is. 
Partner    
een natuurlijke of rechtspersoon, die in opdracht van ZiN een Evenement geheel of gedeeltelijk uitvoert. 
ZiN
is onderdeel van Sligro Food Group Nederland B.V., welke onderneming is gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202.

2.    Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden van ZiN Inspiratielab, versie 2019, gelden voor alle Bezoekers, Deelnemers en Klanten en zijn van toepassing op alle door ZiN gedane aanbiedingen, met ZiN gesloten overeenkomsten en alle Evenementen. 
2.    Naast deze algemene voorwaarden kunnen de bijzondere of anderszins aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een aanbieding, overeenkomst en/of Evenement. Voor zover die aanvullende voorwaarden inhoudelijk tegenstrijdig zijn met deze algemene voorwaarden dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.
3.    Iedere Bezoeker dient zich te houden aan de Huisregels van ZiN. Daarnaast dient een Bezoeker eventuele instructies van personeel van ZiN te allen tijde op te volgen. 
4.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Klanten, Bezoekers of Deelnemers wordt door ZiN niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Inschrijving voor een Evenement
1.    Een Deelnemer dient zich te allen tijde zelf in te schrijven voor een Evenement. De inschrijving voor een Evenement is persoonlijk, maar de Deelnemer dient zijn/haar inschrijving altijd te koppelen aan een Klant. Consumenten kunnen zich derhalve niet voor een Evenement inschrijven. 
2.    De Deelnemer garandeert dat de in het vorige lid bedoelde Klant toestemming heeft gegeven voor zijn/haar inschrijving voor het Evenement. 
3.    De deelname van Deelnemer aan een Evenement is na inschrijving direct definitief. Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van deze algemene voorwaarden geldt dan ook vanaf het moment van inschrijving.   
4.    Alle voor de inschrijving gevraagde informatie dient volledig en correct ingevuld te worden. Indien na de bevestiging van de inschrijving blijkt, dat de gevraagde informatie onjuist of onvolledig was, dan behoudt ZiN zich het recht voor de inschrijving alsnog te weigeren.      

4.    Wijziging Evenement na aanmelding
Wijziging door ZiN
1.    ZiN behoudt zich het recht voor om een Evenement te wijzigen, onder andere:
•    bij onvoldoende inschrijvingen voor het Evenement;
•    ter bevordering van de kwaliteit van de inhoud van het Evenement;
•    indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen als gevolg waarvan het Evenement geen doorgang kan vinden.  
2.    De wijziging van een Evenement kan betekenen, dat het Evenement op een andere datum, tijd of locatie plaats zal vinden, dat de inhoud van het Evenement geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd en/of dat Sligro een (andere) Partner opdracht geeft voor de uitvoering van het Evenement.   
3.    ZiN zal iedere Deelnemer tijdig over een wijziging van het Evenement informeren, tenzij het een kleine inhoudelijke wijziging betreft of de wijziging zich zo kort voor aanvang van het Evenement voordoet, dat ZiN de Deelnemers niet meer kan informeren.
4.    Indien het Evenement wordt gewijzigd, dan heeft de Deelnemer het recht om zijn inschrijving te annuleren, indien hij niet aan het gewijzigde Evenement wenst deel te nemen. De eventueel door de Klant aan ZiN betaalde kosten worden binnen 4 weken aan de Klant terug betaald. ZiN is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Deelnemer of Klant als gevolg van het door haar geannuleerde Evenement.     
5.    Bij een wijziging van het Evenement zal ZiN zich inspannen om een kwalitatief vergelijkbaar Evenement aan de Deelnemer aan te bieden als het Evenement waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven. 

Wijziging door Klant/Deelnemer
6.    Wijziging (niet zijnde annulering) van de inschrijving voor deelname aan een Evenement kan tot 5 werkdagen voor aanvang van een Evenement kosteloos plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk een andere wijzigingsregeling bij de omschrijving van het Evenement staat vermeld. De werkdagen van ZiN zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Zowel de Deelnemer als de Klant kunnen de deelname van een Deelnemer wijzigen. Een verzoek tot wijziging tot 5 dagen voor aanvang van het Evenement dient altijd per e-mail ingediend te worden. Het e-mailadres is: zininspiratielab@sligro.nl 
7.    Indien de Deelnemer of Klant de inschrijving binnen 6 werkdagen voor aanvang van het Evenement wil wijzigen (niet zijnde annuleren), dan dient de Klant of Deelnemer hiervoor telefonisch contact op te nemen met ZiN op telefoonnummer 0413-373141. ZiN zal dan beoordelen of zij de deelname kan wijzigen. ZiN behoudt zich het recht voor om het verzoek niet te honoreren en/of om hiervoor kosten bij de Klant in rekening brengen. 

5.    Annuleringsregeling Evenementen 
Annulering door ZiN
1.    Naast het recht om een Evenement te wijzigen, behoudt ZiN zich ook het recht voor om een Evenement geheel te annuleren, onder andere:
•    bij onvoldoende inschrijvingen voor het Evenement;
•    indien ZiN de kwaliteit van de inhoud van het Evenement om welke reden dan ook niet kan garanderen;
•    indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen als gevolg waarvan het Evenement geen doorgang kan vinden. 
2.    De eventueel door de Klant aan ZiN betaalde kosten worden binnen 4 weken aan de Klant terug betaald. ZiN is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Deelnemer of de Klant als gevolg van de annulering.     

Annulering door Deelnemer/Klant
3.    Annulering van de deelname aan een Evenement door de Deelnemer of Klant kan tot 5 werkdagen voor aanvang van een Evenement kosteloos plaatsvinden, tenzij in het geval van een trendtour (zie de bijzondere trendtour voorwaarden) en in het geval uitdrukkelijk een andere annuleringsregeling bij de omschrijving van het Evenement staat vermeld. De werkdagen van ZiN zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Zowel de Deelnemer als de Klant kunnen de deelname van de Deelnemer annuleren. Een verzoek tot annulering van de deelname tot 5 dagen voor aanvang van het Evenement dient altijd per e-mail ingediend te worden. Het e-mailadres is: zininspiratielab@sligro.nl 
8.    Indien de Deelnemer of Klant deelname aan het Evenement minder dan 6 dagen voor de datum van het Evenement wil annuleren, dan dient de Klant of Deelnemer hiervoor telefonisch contact op te nemen met ZiN op telefoonnummer 0413-373141. ZiN zal dan beoordelen of zij de deelname kan annuleren. ZiN behoudt zich het recht voor om het verzoek niet te honoreren of om hiervoor kosten bij de Klant in rekening brengen. 
4.    Indien de Deelnemer zonder bericht van afwezigheid niet aanwezig is tijdens het Evenement, dan behoudt ZiN zich het recht voor de kosten van het Evenement geheel of gedeeltelijk bij de Klant in rekening te brengen. 
5.    Indien een Deelnemer een inschrijving twee keer heeft geannuleerd en de Deelnemer annuleert vervolgens nogmaals een inschrijving, dan behoudt ZiN zich het recht voor de kosten van het Evenement bij de Klant in rekening te brengen, ongeacht het moment waarop de annulering plaatsvindt of de Deelnemer uit te sluiten van andere Evenementen. 

6.    Financiële voorwaarden 
1.    Genoemde prijzen zijn steeds in Euro en zijn altijd exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
2.    De kosten van het Evenement zijn inclusief al het materiaal dat tijdens het Evenement wordt gebruikt en inclusief alle food & beverage, dat door ZiN wordt aangeboden en gedurende het Evenement door de Deelnemer wordt genuttigd, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Alle overige kosten, zoals reiskosten, overige verblijfskosten en de kosten van een examen of certificaat komen separaat voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders door ZiN aangegeven. 
3.    Indien het een losse inschrijving voor een Evenement betreft, worden de kosten van het Evenement na inschrijving door SFG aan de Klant gefactureerd en geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij de kosten direct bij inschrijving zijn voldaan. 
4.    Indien de inschrijving betrekking heeft op een ZiN Membership of Strippenkaart, dan worden er geen kosten in rekening gebracht, maar wordt de inschrijving alleen administratief verwerkt.  
5.    Indien de Klant betaling van de factuur weigert, omdat de Deelnemer zich zonder toestemming van de Klant heeft ingeschreven, dan zal ZiN de kosten bij de Deelnemer in rekening brengen en dient de Deelnemer de factuur binnen 14 dagen te voldoen. 
6.    Indien de Klant in verzuim is met de betaling van een of meerdere facturen, dan behoudt ZiN zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan een Evenement. 

7.    Privacy
1.    Alle gegevens die een Deelnemer en Klant aan ZiN verstrekken worden door ZiN gedurende een bepaalde periode bewaard.
2.    Indien dat nodig is voor het Evenement, dan kan ZiN bepaalde gegevens verstrekken aan een of meerdere van haar Partners die betrokken zijn bij het Evenement. ZiN is in dat geval contractueel met deze Partners overeengekomen dat zij de gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (het Evenement) en dat zij de gegevens geheim dienen te houden.  
3.    De wijze waarop ZiN persoonsgegevens verwerkt, staat beschreven in het privacy statement van ZiN. De meest actuele versie van het privacy statement staat op de website.    
4.    ZiN kan van een Evenement beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken en deze opnamen, zowel online als offline, gebruiken, onder andere, maar niet uitsluitend, voor promotiedoeleinden voor Evenementen van ZiN en/of haar Partners. 
5.    Een Deelnemer mag eventuele beeld- en/of geluidsopnamen die hij tijdens een Evenement heeft gemaakt via social media of op andere wijze openbaar maken. Echter, indien op die beeld- en/of geluidsopnamen andere personen duidelijk te zien of te horen zijn, dan is het niet toegestaan die beelden via social media of op andere wijze openbaar maken, tenzij de betreffende persoon daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  
 
8.    Intellectuele eigendom
1.    Alle rechten van intellectuele eigendom op het materiaal berusten bij ZiN of haar Partners, aan wie die rechten op grond van Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht toekomen. Onder materiaal wordt alle informatie verstaan, die door ZiN en/of haar Partner(s) aan de Deelnemer op welke wijze en op welk moment dan ook wordt verstrekt in verband met het Evenement, zoals adviezen, presentaties, recepten en trainingsmateriaal.
2.    Deelnemer heeft het recht om het materiaal te gebruiken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen de onderneming/organisatie van Klant en het materiaal in dat kader te verveelvoudigen en aan anderen te verstrekken. Ander gebruik van het materiaal is zonder schriftelijke toestemming van ZiN niet toegestaan. 

9.    Aansprakelijkheid
1.    Deelname aan een Evenement geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. ZiN en/of een of meerdere van haar Partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, die Deelnemer of Klant lijdt als gevolg van of in verband met een Evenement, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZiN en/of een of meerdere van haar Partners. Dat betekent dat Sligro en/of haar Partners onder andere, maar niet uitsluitend, niet aansprakelijk is/zijn voor enige vorm van lichamelijk letsel en/of schade, verlies of diefstal aan persoonlijke eigendommen van de Deelnemer of Klant.  
2.    Deelnemer en Klant vrijwaren ZiN en haar Partners voor iedere schade die wordt veroorzaakt door een Deelnemer tijdens of in verband met het Evenement.  
3.    Deelnemer en Klant dienen er voor te zorgen, dat zij deugdelijk verzekerd zijn voor schade die de Deelnemer lijdt, alsmede voor schade die wordt veroorzaakt door Deelnemer.

10.    Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1.    Op deze algemene voorwaarden en op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en/of Evenementen is Nederlands recht van toepassing. 
2.    Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden, een aanbieding, een overeenkomst en/of een Evenement, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant (’s-Hertogenbosch). 

BIJZONDERE VOORWAARDEN ZiN INSPIRATIELAB – SLIGRO FOOD GROUP
                           
A.    ZiN Membership
1.    Klanten kunnen een ZiN Membership afsluiten ten behoeve van maximaal vijf Deelnemers. Deelnemers kunnen zelf geen ZiN Membership afsluiten. 
2.    Bij aankoop van het ZiN Membership dient de Klant op te geven welke vijf Deelnemers gebruik mogen maken van het ZiN Membership. Alleen deze vijf Deelnemers mogen gebruik maken van het ZiN Membership. 
3.    Met het ZiN Membership kunnen de aangewezen Deelnemers gedurende de looptijd van het ZiN Membership onbeperkt deelnemen aan alle Evenementen, met uitzondering van trendtours en horecaboosts; vanuit het ZiN Membership kan één Deelnemer tweemaal deelnemen aan één Trendtour of kunnen twee Deelnemers deelnemen aan één Trendtour. Deelname aan een horecaboost is vanuit het ZiN Membership niet mogelijk. 
4.    Een Deelnemer dient zich op de gebruikelijke wijze in te schrijven voor een Evenement. Op de inschrijving zijn alle voorwaarden van toepassing die ook voor iedere andere inschrijving gelden. Er zullen evenwel geen kosten aan Klant in rekening worden gebracht voor de deelname aan het Evenement.    
5.    Indien een andere dan de aangewezen Deelnemer zich voor een Evenement inschrijft, dan worden de reguliere kosten van het Evenement aan Klant gefactureerd. 
6.    ZiN behoudt zich het recht voor om de legitimatie van een Deelnemer te controleren, teneinde te controleren of de Deelnemer op basis van het ZiN Membership kan deelnemen aan het Evenement. 
7.    Het ZiN Membership eindigt op 31 december automatisch. Op dat moment komen alle rechten die voor de Klant uit het ZiN Membership voortvloeiden te vervallen.

B.    Strippenkaart
1.    Klanten kunnen een strippenkaart kopen, waarbij iedere strip voor deelname door een Deelnemer aan één Evenement staat, ongeacht de waarde van dat Evenement. Deelnemers kunnen geen Strippenkaart kopen. 
2.    De strippenkaart kan niet gebruikt worden voor deelname aan een trendtour of horecaboost.  
3.    De strippenkaart kan ten behoeve van iedere Deelnemer worden ingezet.
4.    Een Deelnemer dient zich op de gebruikelijke wijze in te schrijven voor een Evenement. Op de inschrijving zijn alle voorwaarden van toepassing die ook voor iedere andere inschrijving gelden. Er zullen evenwel geen kosten aan Klant in rekening worden gebracht voor de deelname voor het Evenement, indien de Deelnemer bij zijn inschrijving een code van de Strippenkaart vermeldt. 
5.    Een Strippenkaart is 24 maanden geldig, te rekenen vanaf het moment van aankoop van de Strippenkaart. Na verloop van 24 maanden komt de waarde die de strippenkaart nog vertegenwoordigt te vervallen. De Klant heeft geen recht op restitutie van enig resterend bedrag en de waarde van de Strippenkaart komt derhalve te vervallen.   

C.    Trendtours  
1.    Voor de inschrijving voor deelname aan een trendtour geldt een afwijkende annuleringsregeling ten opzichte van de annuleringsregeling van artikel 5 van de algemene voorwaarden van ZiN Inspiratielab. 
a.    Annulering van de deelname aan een trendtour kan tot drie weken voor aanvang van de trendtour kosteloos plaatsvinden. Met een week wordt in dit geval het tijdsbestek van zondag 0.00 uur tot en met zaterdag 23:59 uur bedoeld. Zowel de Deelnemer als de Klant kunnen de deelname door Deelnemer annuleren.  
b.    Indien de Deelnemer zich binnen drie weken voor aanvang van het Evenement inschrijft, dan is het niet meer mogelijk voor de Deelnemer om de trendtour te annuleren. 
c.    Indien de deelname aan het Evenement niet tijdig voor aanvang van de trendtour door de Deelnemer of de Klant wordt geannuleerd of de Deelnemer zonder bericht van afwezigheid niet aanwezig is tijdens de trendtour, dan brengt ZiN de kosten van het Evenement bij de Klant in rekening. 
d.    Indien dat naar de mening van ZiN redelijk is, gelet op de omstandigheden van het geval, dan kan ZiN de kosten van het Evenement, in een situatie zoals bedoeld in het vorige lid, niet of gedeeltelijk bij de Klant in rekening brengen. Dit is te allen tijde geheel aan ZiN ter beoordeling. 
e.    Indien de trendtour buiten Nederland plaatsvindt, dan is het de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer om te beschikken over een geldig legitimatiebewijs dat nog voldoende lang geldig is. De Deelnemer dient tevens zelf te zorgen voor een toereikende reisverzekering. 

D.    Examens 
1.    Bepaalde Evenementen worden afgesloten met een examen. In dat geval zijn de kosten van het Evenement inclusief het eenmalig afleggen van het examen, tenzij uit de omschrijving van het Evenement uitdrukkelijk anders blijkt. 
2.    Indien het examen overgedaan moet worden, dan komen de kosten voor rekening van de Klant. 

HUISREGELS ZiN INSPIRATIELAB 
•    U dient de instructies van personeel van ZiN te allen tijde direct op te volgen
•    Indien u de instructies van personeel van ZiN niet opvolgt of u anderszins wangedrag vertoont, dan behouden wij ons het recht voor u  de toegang tot ZiN te ontzeggen.  
•    Wij wijzen u op uw verantwoordelijkheid om met mate te drinken indien u nog aan het verkeer deel moet nemen  
•    ZiN kan van een Evenement beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken en deze opnamen, zowel online als offline, gebruiken, onder andere, maar niet uitsluitend, voor promotiedoeleinden voor Evenementen van ZiN en/of haar Partners. 
•    Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen waar andere personen duidelijk op te zien of te horen zijn via social media of op andere wijze openbaar maken, tenzij de betreffende persoon daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  
•    ZiN is geen veilige omgeving voor kinderen. Kinderen zijn daarom niet toegestaan in ZiN, tenzij ZiN hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
•    Het is niet toegestaan om zelf eten en/of drinken mee naar ZiN te nemen.